ZBIORNIKI 7,6 dm3 BINKS ze stali nierdzewnej ocynkowanej

ZBIORNIKI 7,6 DM3 ASME 183G (OCYNKOWANE) I 183S (ZE STALI NIERDZEWNEJ)
 
Ciśnieniowe zbiorniki podające Binks służą jako pojemniki ciśnieniowe dostarczające materiał pod stałym ustalonym ciśnieniem wynoszącym maksymalnie 7,5 bara. Zbiorniki spełniają wymagania ASME.
 
zbiornik-binks
 
ZBIORNIKI 2-GALONOWE (7,6 DM3) OCYNKOWANE
 
ZBIORNIKI 2-GALONOWE (7,6 DM3) OCYNKOWANE
Model Regulacja Mieszanie
183G-200 Pojedyncza (tylko dopływ powietrza do zbiornika) Brak
183G-210 Pojedyncza (tylko dopływ powietrza do zbiornika) Brak
183G-211 Pojedyncza (tylko dopływ powietrza do zbiornika) Napęd bezpośredni
 
183G-213 Podwójna (dopływ powietrza do zbiornika i do pistoletu) Z przekładnią (wysokoobciążalną) 183G-220 Podwójna (dopływ powietrza do zbiornika i do pistoletu) Brak 183G-221 Podwójna (dopływ powietrza do zbiornika i do pistoletu) Napęd bezpośredni 183G-223 O dużej czułości Z przekładnią (wysokoobciążalną) 183G-230 O dużej czułości Brak 183G-231 O dużej czułości Napęd bezpośredni 183G-233 O dużej czułości z regulacją na pistolecie Z przekładnią (wysokoobciążalną) 183G-240 O dużej czułości z regulacją na pistolecie Brak 183G-241 O dużej czułości z regulacją na pistolecie Napęd bezpośredni 183G-243 Brak Z przekładnią (wysokoobciążalną)
 
ZBIORNIKI 2-GALONOWE (7,6 DM3) ZE STALI NIERDZEWNEJ
 
Model Regulacja Mieszanie
183S-200 Brak Brak
183S-210 Pojedyncza (tylko dopływ powietrza do zbiornika) Brak
183S-211 Pojedyncza (tylko dopływ powietrza do zbiornika) Napęd bezpośredni
183S-213 Pojedyncza (tylko dopływ powietrza do zbiornika) Z przekładnią (wysokoobciążalną)
183S-220 Podwójna (dopływ powietrza do zbiornika i do pistoletu) Brak
183S-221 Podwójna (dopływ powietrza do zbiornika i do pistoletu) Napęd bezpośredni
183S-223 Podwójna (dopływ powietrza do zbiornika i do pistoletu) Z przekładnią (wysokoobciążalną)
183S-230 O dużej czułości Brak
183S-231 O dużej czułości Napęd bezpośredni
183S-233 O dużej czułości Z przekładnią (wysokoobciążalną)
183S-240 O dużej czułości z regulacją na pistolecie Brak
183S-241 O dużej czułości z regulacją na pistolecie Napęd bezpośredni
183S-243 O dużej czułości z regulacją na pistolecie Z przekładnią (wysokoobciążalną)
 
ZBIORNIKI ASME 6,7 DM3 – DANE TECHNICZNE I WARIANTY
W trakcie normalnego użytkowania sprzętu mogą wystąpić niżej wymienione zagrożenia. Należy zapoznać się z poniższą tabelą.
 
ZAGROŻENIE PRZYCZYNA ZABEZPIECZENIA

Pożar
Rozpuszczalniki i lakiery mogą być bardzo łatwopalne, zwłaszcza w stanie rozpylonym. 1. Zapewniona musi być odpowiednia wentylacja by nie dochodziło do nagromadzenia palnych par.
2. W strefie natrysku palenie jest niedopuszczalne.
3. W strefie natrysku musi być sprzęt gaśniczy.
Pożar –
Zbiornik ciśnieniowy
Pary palnych cieczy mogą zapalić się lub wybuchnąć. Zbiornik należy ustawić w odległości co najmniej 3 metrów od źródeł zapłonu. Źródłami zapłonu są gorące przedmioty, iskry wywołane mechanicznie
i łuki w sprzęcie elektrycznym (oprócz wersji przeciwwybuchowych).
Niebezpieczeństwo wybuchowe – Zbiornik ciśnieniowy – Ładunki elektrostatyczne Ładunki elektrostatyczne wytwarzane są podczas przepływu płynu przez zbiornik i przewód ciśnieniowy. Jeśli nie wszystkie części są prawidłowo uziemione, to może nastąpić iskrzenie. Iskry mogą spowodować zapłon par rozpuszczalników i rozpylanego płynu. 1. Uziemić zbiornik ciśnieniowy podłączając jeden koniec przewodu uziemiającego o średnicy co najmniej 2 mm do zbiornika ciśnieniowego i drugi koniec do uziomu. Przepisy miejscowe mogą określać dodatkowe wymagania odnośnie uziemienia.
2. Szczegóły uziemienia pokazano na ilustracji na stronie 6.
Niebezpieczeństwo wybuchowe – Zbiornik ciśnieniowy – Rozerwanie Wprowadzenie zmian w zbiorniku ciśnieniowym spowoduje osłabienie jego konstrukcji. 1. Nie wiercić, nie spawać ani w żaden inny sposób nie modyfikować zbiornika.
2. Nie regulować, nie demontować ani nie manipulować zaworem bezpieczeństwa. Jeśli konieczna jest wymiana, zastosować zawór tego samego typu i o takich samych danych znamionowych.

Niebezpieczeństwo wybuchowe – Zbiorniki ocynkowane – Zgodność materiałów
Rozpuszczalniki chlorowcowęglowodorowe – na przykład 1,1,1-trichloroetan albo chlorek metylenu – mogą reagować chemicznie z częściami i elementami aluminiowymi stwarzając zagrożenie wybuchowe. Rozpuszczalniki te powodować też będą korozję powłoki cynkowej. 1. Przeczytać etykietę lub kartę charakterystyki materiału. Nie stosować w zbiornikach ciśnieniowych ocynkowanych materiałów zawierających te rozpuszczalniki. Do rozpuszczalników chlorowcowanych można stosować zbiorniki ze stali nierdzewnej.
2. Sprawdzić w karcie charakterystyki, czy stosowane płyny są chemicznie kompatybilne z częściami zbiornika kontaktującymi się z płynami. Przed wprowadzeniem płynu lub rozpuszczalnika do zbiornika zawsze należy zapoznać się z dołączona do materiału literaturą producenta.
Ogólne zasady bezpieczeństwa Niewłaściwa obsługa lub konserwacja może stwarzać zagrożenie. Operatorzy powinni przejść szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania i konserwacji sprzętu. Użytkownicy muszą zadbać o spełnienie wszystkich miejscowych wymagań dotyczących wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, obsługi, konserwacji i utrzymania porządku.
 
DANE TECHNICZNE

ZBIORNIKI OCYNKOWANE ZBIORNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
Maksymalne ciśnienie robocze 7,5 bar (110 psi) 7,5 bar (110 psi)
Korpus zbiornika Stal SA-414, ocynkowana Stal nierdzewna 304
Pokrywa zbiornika Stal SA-414, ocynkowana Stal nierdzewna 304
Rura do płynu Stalowa 3/8 cala, ocynkowana Ze stali nierdzewnej 316, 3/8 cala
Wylot płynu (kolanko) Stal, cynkowana Stal nierdzewna 316
Zawór wylotowy płynu Mosiądz, niklowany, 3/8 cala, gwint NPS 18 zewn. Stal nierdzewna 316, 3/8 cala, gwint NPS 18 zewn.
Mieszadło łopatkowe/śmigłowe Nylon wzmocniony szkłem Nylon wzmocniony szkłem
Wał mieszadła Stal cynkowana Stal nierdzewna 303
Uszczelnienie wału mieszadła PTFE techniczny, stal nierdzewna PTFE techniczny, stal nierdzewna
Doprowadzenie powietrza Stal cynkowana Stal cynkowana
Korek (na doprowadzeniu powietrza) Stal cynkowana Stal nierdzewna 18-8
Wylot dolny (zestaw opcjonalny) Stal nierdzewna 304, 3/4 cala, gwint NPS 14 zewn. Stal nierdzewna 304, 3/4 cala, gwint NPS 14 zewn.
 
WARIANTY REGULACJI POWIETRZA
 
Typ Zastosowanie
Brak regulacji (tylko manometr na wlocie powietrza). Zbiorniki wyrównawcze, zbiorniki przejściowe; tam, gdzie nie jest konieczna dokładna regulacja ciśnienia płynu.
Standardowa regulacja pojedyncza Zapewnia tylko standardową regulację ciśnienia płynu. Do stosowania tam gdzie nie jest konieczna dokładna regulacja ciśnienia zarówno płynu jak i powietrza. Również tam gdzie powietrze rozpylające może być pobierane z linii filtra/ regulatora.
Standardowa regulacja podwójna Dokładna regulacja stosowana do materiałów najlepiej nakładanych pod niskim, dokładnie kontrolowanym ciśnieniem płynu i powietrza rozpylającego. Stosowana gdy używa się przenośnych sprężarek powietrza lub gdy na przewodach powietrza sprężonego nie ma innych elementów regulacji ciśnienia.
Regulacja o dużej czułości Zapewnia bardzo dokładną regulację ciśnienia płynu w zakresie niskich ciśnień.
Regulacja o dużej czułości ze standardową regulacją na pistolecie Zapewnia bardzo dokładną regulację ciśnienia płynu w zakresie niskich ciśnień oraz dokładną regulację ciśnienia powietrza rozpylającego w pistolecie.
 
WARIANTY MIESZANIA Zastosowanie
Typ  
Bez mieszania Materiały wymagające niewielkiego mieszania albo nie wymagające mieszania w ogóle i/lub łatwo utrzymujące cząstki stałe w zawiesinie.
Napęd bezpośredni mieszadła Materiały o małej lub średniej lepkości wymagające mieszania i/lub podtrzymania cząstek stałych w zawiesinie.
Napęd mieszadła z przekładnią Wysokosprawne mieszadło do materiałów o średniej lub dużej lepkości wymagających mieszania i/lub podtrzymania cząstek stałych w zawiesinie.
 
ZBIORNIKI ASME 6,7 DM3 – EKSPLOATACJA I KONTROLA

OSTRZEŻENIA !
Wysokie ciśnienie może spowodować poważne urazy. Po wyłączeniu instalacji w zbiorniku ciśnieniowym nadal utrzymuje się wysokie ciśnienie. Przed otwarciem pokrywy lub otworu wlewowego i przed wykonywaniem czynności konserwacyjnych przeprowadzić procedurę dekompresji opisaną na stronie 3.

PRZYGOTOWANIE
Wymieszać i przygotować materiał zgodnie ze wskazówkami producenta. Przepuścić materiał przez drobne sito aby usunąć grudki, zlepki i ciała obce, które mogłyby dostać się i zatkać przewody i lub aparaturę natryskową. Przeprowadzić procedurę dekompresji opisaną wyżej. Materiał wprowadzić do zbiornika zdejmując pokrywę i wlewając go bezpośrednio do zbiornika lub pojemnika. Jeśli trzeba, w zbiorniku można bezpośrednio umieścić wiadro z płynem o pojemności 3,8 dm3. Założyć z powrotem pokrywę i dokręcić mocno śruby (17). Na doprowadzeniu powietrza powinien być zainstalowany filtr/oddzielacz wody do oddzielenia zanieczyszczeń i usunięcia wody i oleju. Podłączyć przewód farby do zaworu kulowego wylotu płynu (8).

OBSŁUGA
1. Zamknąć zawór wlotowy powietrza do zbiornika. Obrócić rączkę regulatora przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż pokonany zostanie opór sprężyny.
2. Włączyć zasilanie powietrzem.
3. Otworzyć zawór wlotowy powietrza do zbiornika.
4. Otworzyć zawór wylotowy płynu.
5. Obrócić rączkę regulatora zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby podnieść ciśnienie w zbiorniku.
6. Włączyć dopływ powietrza rozpylającego do pistoletu natryskowego w źródle zasilania.
7. Wykonać próbny natrysk. Dokładne wskazówki znaleźć w materiałach dostarczonych z pistoletem natryskowym.
8. Jeśli stosuje się mieszadło z napędem pneumatycznym, uruchomić je otwierając powoli zawór iglicowy. Prędkość obrotową należy dostosować do charakteru mieszanego materiału.

KONSERWACJA
Podczas czyszczenia sprzętu postępować jak niżej:

1. Zamknąć źródło zasilania powietrzem.
2. Przeprowadzić procedurę dekompresji.
3. Obrócić śrubę regulacyjną T regulatora ciśnienia płynu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do wyczuwalnego oporu sprężyny.
4. Poluzować śruby (17), odciągnąć klamry (16) i przechylić pokrywę (11) na jedną stronę zbiornika. Nie zdejmować pokrywy ze zbiornika.
5. Odkręcić pierścień ustalający dyszy powietrznej pistoletu natryskowego o około trzy obroty.
6. Włączyć dopływ powietrza.
7. Nałożyć szmatkę na dyszę powietrzną pistoletu i nacisnąć spust. W ten sposób materiał zostanie wtłoczony z powrotem przez przewód do zbiornika.
8. Opróżnić i oczyścić zbiornik i części stykające się z farbą. Użyć rozpuszczalnika kompatybilnego ze stosowaną farbą.
9. Wlać rozpuszczalnik do zbiornika.
10. Założyć z powrotem pokrywę i dokręcić śruby i klamry.
11. Włączyć natrysk aż pojawi się czysty rozpuszczalnik.
12. Powtórzyć czynności 4 do 8.

SMAROWANIE – Wersje z mieszadłem

Więcej informacji na temat smarowania podano w instrukcji serwisowej dostarczonej z silnikiem pneumatycznym. Łożyska w zespole mieszadła pokryte są specjalnym nie lepiącym się olejem. Dodatkowe smarowanie nie jest konieczne. Uszczelnienie wału mieszadła nie wymaga smarowania.

 
CZYNNOŚCI KONTROLNE
 
OBJAWY PRZYCZYNA DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Powietrze ulatnia się przez otwór w kołpaku regulatora. Pęknięta lub uszkodzona membrana. Wymienić membranę.
Manometr wskazuje stopniową zmianę ciśnienia. Zanieczyszczone lub zużyte gniazdo zaworu. Wyczyścić lub wymienić gniazdo zaworu.
Farba szybko ulega rozdzieleniu. Niedostateczne mieszanie farby. Zintensyfikować mieszanie.
Nieszczelność na uszczelce mieszadła. Uszkodzony zespół uszczelnienia. Wymienić.
Farba przedostaje się do zespołu łożyska mieszadła. 1. Za wysoki poziom farby w zbiorniku.
2. Uszkodzone uszczelnienie wału mieszadła.
1. Utrzymać płyn na poziomie poniżej
zespołu łożyska.
2. Wymienić.
Wyciek płynu lub powietrza przez uszczelkę pokrywy. 1. Niedokręcona śruba.
2. Uszkodzona uszczelka pokrywy.
1. Dokręcić.
2. Wymienić.
Wyciek płynu lub powietrza przez uszczelkę wlewu. 1. Niedokręcony korek wlewu.
2. Uszkodzona uszczelka wlewu.
1. Dokręcić.
2. Wymienić.
Powietrze miesza się z farbą. 1. Nieszczelne połączenie rurki farby z pokrywą.
2. Zbyt intensywne mieszanie.
1. Dokręcić rurkę farby do pokrywy.
2. Zmniejszyć obroty mieszadła.
 

ELEMENTY SKŁADOWE ZBIORNIKA 7,6 DM3 OCYNKOWANEGO I ZE STALI NIERDZEWNEJ

UWAGA
Na wszystkich połączeniach powietrza i płynu stosować teflonowy uszczelniacz połączeń gwintowanych.
 
schemat-binks
 
NR NA
RYS.
NR CZĘŚCI ZBIORNIKA OCYNKOWANEGO NR CZĘŚCI ZBIORNIKA ZE STALI NIERDZ. OPIS ILOŚĆ
1 QN-97 QN-97 RĄCZKA 1
2
QMG-17 QMS-2 KOREK (TYLKO W WERSJACH BEZ MIESZADŁA) 1
3 ▲ ■ SSG-8184-K2 SSG-8184-K2 O-RING (ZESTAW 2 SZT.) 1
4
QMG-21 QMG-21 DOPROWADZENIE POWIETRZA 1
5
SS-2707 SS-2707 ZAWÓR UPUSTOWY Z GWINTEM 1/4” NPT ZEWN. 1
6
TIA-5110 TIA-5110 ZESPÓŁ ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA, 7,5 BARA 1
6A
TIA-5040 TIA-5040 ZESPÓŁ ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA, 2,75 BARA (TYLKO W WERSJI O DUŻEJ CZUŁOŚCI)
7 (Mosiądz) SSP-1939 (Stal nierdzewna) KOLANKO (3/8”-18)

1
8
VA-540 VA-527 ZAWÓR WYLOTOWY KULOWY 3/8” NPS 1
9
83-524-K 83-524-K KOREK WLEWU (Z CZĘŚCIĄ 10) 1
10
83-1207-K5 83-1207-K5 USZCZELKA KORKA WLEWU (ZESTAW) 1
11
QMG-400-1 QMS-416-1 POKRYWA ZBIORNIKA 1
12
SSP-1439-ZN 20-6858 ZAŚLEPKA (1/2”-14) 1
13
QMS-80-1 QMS-80-1 USZCZELKA ZBIORNIKA 7,6 DM3 1
14
PT-31 QMS-9-1 RURKA DO PŁYNU (NAPĘD BEZPOŚR. MIESZ.) 1
15
QMG-35 QMS-53-1 RURKA DO PŁYNU (NAPĘD MIESZ. Z PRZEKŁ.) 1
16
----- ----- KLAMRA (ZOB. ELEMENT NR 20) 4
17
QMG-46 QMG-46 ŚRUBA (ZOB. ELEMENT NR 20) 4
18
----- ----- SWORZEŃ (ZOB. ELEMENT NR 20) 4
19
----- ----- ZAWLECZKA, Ø 1/8” X 1” (ZOB. ELEMENT NR 20) 4
20 + KK-5013 KK-5013 ZESTAW KLAMRY, SWORZNIA I ŚRUBY (ZAW. 16, 17, 18, 19) 4
21
PT-78-K10, K60 PT-78-K10, K60 WYMIENNA WKŁADKA (10 LUB 60 SZT.) 1
22
QMG-502-1 QMS-502-1 ZESPÓŁ ZBIORNIKA Z UCHWYTEM 1
23
QMG-429 QMS-428 KOREK DOLNY 1
24 HAV-500-B HAV-500-B ZESPÓŁ SILNIKA PNEUMATYCZNEGO 1
25 H-2008 H-2008 ZAWÓR REGULACYJNY POWIETRZA 1
26 ----- ----- NYPEL 1/4” NPS x 1/4” NPT 2
27 ▲ • ----- ----- KOLANKO (1/4”-18 NPT, MOSIĄDZ) 2
28 ----- ----- ŚRUBA USTALAJĄCA (1/4”-20 X 1/4”) 2
29 ▲ #

ZŁĄCZKA REDUKCYJNA (ZOB. ELEMENT NR 30) 1
30 KK-4990 KK-4991 ZESPÓŁ UTRZYMUJĄCY USZCZELKĘ (ZAW. 28, 29, 34, 35) 1
31 ----- ----- USZCZELNIENIE WAŁU Ø W. 1/2” (NAPĘD BEZP. MIESZ.) 1
32 ----- ----- PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY WEWN. (NAPĘD BEZP. MIESZ.) 1
33 KK-5041 KK-5041 ZESPÓŁ USZCZELNIENIA WAŁU (NAPĘD BEZP. MIESZ.) 1
34 ▲ • ----- ----- ŚRUBA USTALAJĄCA (1/4”-20 X 1/4”) STAL NIERDZEWNA 2
35 ▲ # ----- ----- SPRZĘGŁO WAŁU (ZOB. ELEMENT NR 30) 1
36 QMG-56 QMS-73 WAŁ MIESZADŁA 1
37 ▲ • ----- ----- ŚRUBA USTALAJĄCA Z ŁBEM KWAD., 1/4”-20 X 3/8”, STAL NIERDZEWNA 1
38 ----- ----- ŚMIGŁO MIESZADŁA 1
39 QMS-448 QMS-448 ZESPÓŁ MIESZADŁA SMIGŁOWEGO (NAPĘD BEZPOŚR.) 1
40 QMS-46 QMS-46 NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA 1
41 KK-5049 KK-5049 PODKŁADKA OPOROWA (2 SZT.) 1
42 ----- ----- PIERŚCIEŃ OPOROWY 1
43 ----- ----- ŚRUBA USTALAJĄCA (5/16”-18 X 3/8”) 1
44 QMS-447 QMS-447 ZESPÓŁ PIERŚCIENIA OPOROWEGO (ZAWIERA 42 i 43) 1
45 QMG-409 QMS-407 ZESPÓŁ ŁOŻYSKA 1
46 ----- ----- USZCZELN. WAŁU Ø W. 5/8” (NAPĘD MIESZ. Z PRZEKŁ.) 1
47 ----- ----- PIERŚCIEŃ USTAL. WEWN. (NAPĘD MIESZ. Z PRZEKŁ.) 1
48 KK-5042 KK-5042 ZESPÓŁ USZCZELNIENIA WAŁU (NAPĘD MIESZ. Z PRZEKŁ.) 1
49 QMG-15 QMS-5 WAŁ MIESZADŁA 1
50 ----- ----- ŁOPATKA MIESZADŁA 1
51 ----- ----- ŚRUBA IMBUSOWA, 5/16”-18 X 1-1/4”, STAL NIERDZEWNA 1
52 QMS-449 QMS-449 ZESPÓŁ ŁOPATKI MIESZADŁA (ZAWIERA 51 i 52) 1
53
QS-5012-1 QS-5012-1 NAPĘD PNEUMATYCZNY Z PRZEKŁADNIĄ 1
54 HA-57011 HA-57011 ZESPÓŁ PRZEWODU POWIETRZA 1
55
SSP-30-ZN SSP-30-ZN KOLANKO OBROTOWE 1
56
*** ZOB. STRONY STRONY 9 i 10 ***
REGULACJA POWIETRZA 1
57 ----- ----- ZATYCZKA 3/8” NPT, STAL NIERDZEWNA 1
 

 Do nabycia we własnym zakresie.

+  KK-5013 Zespół klamry, sworznia i śruby zawiera po 1 szt. elementów 16, 17, 18 i 19.

#  Przy wymianie jednego z elementów nr 29 lub 35 należy zamówić KK-4990 (ocynk) lub KK-4991 (stal nierdzewna), które zawierają oba elementy.

Elementy dostępne oddzielnie lub w postaci kompletnego zespołu mieszadła: QMG-416 (do zbiorników ocynkowanych) QMS-430 (do zbiorników ze stali nierdzewnej)

Elementy dostępne oddzielnie lub w postaci mieszadła z przekładnią (bez napędu): QMG-417 (do zbiorników ocynkowanych) QMS-431 (do zbiorników ze stali nierdzewnej)

 
Schemat uziemienia Elementy do nabycia we własnym zakresie
 
schemat-a
1 Kołnierz zbiornika
2 Podkładka zabezpieczająca 5/16” (1 szt.)
3 Odpowiedniej długości Drut Ø 2 mm (nie pokazany)
4 Nakrętka sześciokątna 5/16”-18 (2 szt.)
5 Śruba z łbem sześciokątnym 5/16”-18 x 3/4” (1 szt.)
 
MIESZADŁO Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM
 
schemat-b-zbiorniki-binks
 

UWAGA !
Na wszystkich połączeniach powietrza i płynu stosować teflonowy uszczelniacz połączeń gwintowanych.

Uszczelka wału (31) zwrócona jest otwartą stroną w dół. Pierścień ustalający (32) wymagany tylko do pracy na podciśnieniu. Elementy dostępne oddzielnie lub w postaci kompletnego zespołu mieszadła: QMG-416 (do zbiorników ocynkowanych) QMS-430 (do zbiorników ze stali nierdzewnej).

 
MIESZADŁO Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM - PODŁĄCZENIE REGULATORA
 
zbiornik-binks
STANDARDOWA REGULACJA 1 LUB 2 REGULATORY
 
zbiornik binks
REGULACJA O DUŻEJ CZUŁOŚCI 1 LUB 2 REGULATORY Wymagany zawór bezpieczeństwa 2,75 bara
 
MIESZADŁO Z PRZEKŁADNIĄ
 
schemat binks
 

UWAGA !
Na wszystkich połączeniach powietrza i płynu stosować teflonowy uszczelniacz połączeń gwintowanych. Informacje na temat napędu podano wdokumencie 77-2990.

UWAGA !
Uszczelka wału (46) zwrócona jest otwartą stroną w dół. Pierścień ustalający (47) wymagany tylko do pracy na podciśnieniu.

Elementy dostępne oddzielnie lub w postaci mieszadła z przekładnią (bez napędu): QMG-417 (do zbiorników ocynkowanych) QMS-431 (do zbiorników ze stali nierdzewnej)

 

 
PODŁĄCZENIE REGULATORANAPĘD MIESZADŁA Z PRZEKŁADNIĄ
zbiornik-binks
1 LUB 2 REGULATORYREGULACJASTANDARDOWA
 
zbiornik binks
REGULACJA O DUŻEJ CZUŁOŚCI 1 LUB 2 REGULATORY Wymagany zawór bezpieczeństwa 2,75 bara
 

ZBIORNIKI ASME 7,6 DM3 – REGULACJA POWIETRZA

REGULACJA POWIETRZA Z JEDNYM REGULATOREM
Regulacja ciśnienia tylko w zbiorniku.

85-470 do zbiorników bez mieszadła
85-471 do zbiorników z mieszadłem


*Elementy oznaczone gwiazdką przeznaczone są do stosowania z mieszadłem.

 
zbiornik-binks
 
NR NA RYS.
NR CZĘŚCI OPIS 85-470 85-471
1 + HAR-511 REGULATOR POWIETRZA 1 1
2
20-1753-1 TULEJA GWINTOWANA – 3/8” (z) x 1/4” (w) 2 2
3
VA-542 ZAWÓR KULOWY 2 2
4
83-1290 MANOMETR – 150 PSI (10 BAR) 1 1
5
SSP-8217-ZN ZŁĄCZKA OBROTOWA 1 1
6 --------- ZAŚLEPKA 1/4” NPT (DOSTARCZANA Z REGULATOREM) 1
10
H-2008 NYPEL 1/4” NPS x 1/4” NPT 1
11
SSP-30-ZN KOLANKO OBROTOWE – 1/4” NPS (z) x 1/4” NPS (obr) 1
 
Do nabycia we własnym zakresie.
+ Części serwisowe do regulatora - patrz dokument 77-2781
 
REGULACJA POWIETRZA Z DWOMA REGULATORAMI

Regulacja ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia rozpylania w pistolecie natryskowym

85-472 do zbiorników bez mieszadła
85-473 do zbiorników z mieszadłem

*Elementy oznaczone gwiazdką przeznaczone są do stosowania z mieszadłem.

 
zbiornik-binks
 
NR NA RYS.
NR CZĘŚCI Opis 85-472
1 + HAR-511 REGULATOR POWIETRZA 1
2
20-1753-1 TULEJA GWINTOWANA – 3/8” (z) x 1/4” (w) 2
3
VA-542 ZAWÓR KULOWY 2
4
83-1290 MANOMETR – 150 PSI (10 BAR) 1
5
SSP-8217-ZN ZŁĄCZKA OBROTOWA 1
6 --------- ZAŚLEPKA 1/4” NPT (DOSTARCZANA Z REGULATOREM) 2
7
83-4233 NYPEL 1/4” x 3/8” 1
8 # HAR-507 REGULATOR POWIETRZA 1
9
83-1355 MANOMETR – 100 PSI (7 BAR) 1
10
H-2008 NYPEL 1/4” NPS x 1/4” NPT
11
SSP-30-ZN KOLANKO OBROTOWE – 1/4” NPS (z) x 1/4” NPS (obr) 2
 
Do nabycia we własnym zakresie.
+ Części serwisowe do regulatora - patrz dokument 77-2781
# Części serwisowe do regulatora - patrz dokument SBBI-6-147
 
ZBIORNIKI ASME 7,6 DM3 – REGULACJA POWIETRZA O DUŻEJ CZUŁOŚCI
 
REGULACJA POWIETRZA O DUŻEJ CZUŁOŚCI
JEDEN REGULATOR
 
Zapewnia bardzo dokładną regulację ciśnienia w zbiorniku (tylko) w zakresie 0 – 2 barów. Zawiera zawór bezpieczeństwa 2,75 bara (nie pokazany).
 
85-490 do zbiorników bez mieszadła
85-491 do zbiorników z mieszadłem
 
*Elementy oznaczone gwiazdką przeznaczone są do stosowania z mieszadłem
 
zbiornik-binks
 
NR NA RYS.
NR CZĘŚCI OPIS 85-490 85-491
1 + HAR-501 REGULATOR O DUŻEJ CZUŁOŚCI 1 1
2
20-1753-1 TULEJA GWINTOWANA – 3/8” (z) x 1/4” (w) 2 2
3
SSP-2629-ZN TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWN. – 1/4” NPT 1 1
4
SSP-8217-ZN ZŁĄCZKA OBROTOWA 1 1
5
83-1414 MANOMETR – 30 PSI (2 BARY) 1 1
6 --------- TRÓJNIK WKRĘTNO-NAKRĘTNY 1/4” NPT 1 2
7
H-2008 NYPEL 1/4” NPS x 1/4” NPT 1
8
SSP-30-ZN KOLANKO OBROTOWE – 1/4” NPS (z) x 1/4” NPS (obr) 1
9
VA-542 ZAWÓR KULOWY 2 2
10
TIA-5040 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 2,75 BARA (NIE POKAZANY) 1 1
 
Do nabycia we własnym zakresie
+ Części serwisowe do regulatora - patrz dokument SB-6-131
 
REGULACJA POWIETRZA O DUŻEJ CZUŁOŚCI DWA REGULATORY
 

Zapewnia bardzo dokładną regulację ciśnienia w zbiorniku oraz standardową regulację w pistolecie natryskowym. Zawiera zawór bezpieczeństwa 2,75 bara (nie pokazany).

85-492 do zbiorników bez mieszadła
85-493 do zbiorników z mieszadłem

*Elementy oznaczone gwiazdką przeznaczone są do stosowania z mieszadłem

 
zbiornik-binks
 
numer na rysunku   numer części opis 85-492
85-493
1 + HAR-501 REGULATOR O DUŻEJ CZUŁOŚCI 1 1
2
20-1753-1 TULEJA GWINTOWANA – 3/8” (z) x 1/4” (w) 2 2
3
SSP-2629-ZN TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWN. – 1/4” NPT 1 1
4
SSP-8217-ZN ZŁĄCZKA OBROTOWA 1 1
5
83-1414 MANOMETR – 30 PSI (2 BARY) 1 1
6 --------- TRÓJNIK WKRĘTNO-NAKRĘTNY 1/4” NPT 1 2
7
H-2008 NYPEL 1/4” NPS x 1/4” NPT 1
8
SSP-30-ZN KOLANKO OBROTOWE – 1/4” NPS (z) x 1/4” NPS (obr) 1
9
VA-542 ZAWÓR KULOWY 2 2
10 --------- ZAŚLEPKA 1/4” NPT (DOSTARCZANA Z REGULATOREM) 2 2
11
83-4233 NYPEL 1/4” x 3/8” 1 1
12 # HAR-507 REGULATOR POWIETRZA 1 1
13
83-1355 MANOMETR – 100 PSI (7 BAR) 1 1
14
TIA-5040 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 2,75 BARA (NIE POKAZANY) 1 1
 
Do nabycia we własnym zakresie
+ Części serwisowe do regulatora - patrz dokument SB-6-131
# Części serwisowe do regulatora - patrz dokument SBBI-6-147
 
85-469 ZESTAW DO MODYFIKACJI DO UKŁADU Z DWOMA REGULATORAMI
Przekształca standardową regulację z jednym regulatorem albo regulację o dużej czułości w układ z dwoma regulatorami.
 
zbiornik-binks
 
nr na rysunku nr części opis ilość
6 • — ZAŚLEPKA 1/4” NPT (DOSTARCZANA Z REGULATOREM) 1
7 83-4233 NYPEL 1/4” x 3/8” 1
8 HAR-507 REGULATOR POWIETRZA 1
9 83-1355 MANOMETR – 100 PSI (7 BAR) 1
Do nabycia we własnym zakresie
 
QMS-4003 ZESTAW BEZ REGULACJI
Do stosowania gdy ciśnienie płynu w zbiorniku regulowane jest innym oddzielnym układem.
 
binks-zbiornik
 
nr na rysunku nr części opis ilość
1 • — ZŁĄCZKA, 1/4” NPT(W) X 1/4” NPS (OBR) 1
2 • — TRÓJNIK WKRĘTNO-NAKRĘTNY 1
3 83-1290 MANOMETR, 150 PSI (10 BAR) 1
4 VA-542 ZAWÓR KULOWY 1
Do nabycia we własnym zakresie
 

ZESTAW WYLOTU DOLNEGO 3/4”.


ZESTAW WYLOTU DOLNEGO Z NÓŻKAMI

Umożliwia przekształcenie zbiornika ze standardowym wylotem u góry w wersję z wylotem u dołu.
Zawiera trzy komplety nóżek 183-3005.183-3000 do zbiorników 7,6 dm3 z wylotem dolnym

 
zbiornik-binks
 

1 Nóżka zwrócona do środka
2 Nóżka zwrócona na zewnątrz

Nóżki mogą być zwrócone do środka albo na zewnątrz co zapewnia elastyczność w montażu.

 
zbiornik-binks
 
1 ZŁĄCZKA, 3/4” NPT-NPS UNIWERSALNA 2
2 KOLANKO 3/4” NPT (W) 1
3 NYPEL RUROWY 1
4 ZAWÓR KULOWY PEŁNEGO OTWARCIA, 3/4” NPT 1
5 183-3005 KOMPLET NÓŻEK 3
 

AKCESORIA

VS-534 FILTR SIATKOWY DO PŁYNU
 
zbiornik-binks
 
Wstępny filtr siatkowy montowany między zaworem wylotowym płynu a przewodem do płynu. Elementy wykonane są ze stali nierdzewnej, a filtr z nylonu. Standardowo wyposażony w siatkę 100 mesh. Więcej informacji - patrz dokument SBBI-7-072.
 
HFRL-508, HFRL-509 FILTRY POWIETRZA CLEAN AIR™
 
zbiornik-binks
 

Przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń, osadów pochodzących z rur i większości aerozoli. Ciecz zbierająca się w misce filtra jest automatycznie wydalana.

 
29-3100 RĘCZNIKI SCRUBS®
 
zbiornik-binks-akcesoria
 

Scrubs® to nawilżone ręczniki dla lakierników. Nie wymagają moczenia w wodzie.

QMG-35 ZAGIĘTA OCYNKOWANA RURKA DO PŁYNU ALBO
QMS-53-1 ZAGIĘTA RURKA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO PŁYNU
QMS-79 KRÓTSZA ŁOPATKA MIESZADŁA

Jeśli w farbie tworzą się pęcherzyki powietrza, to stosuje się krótszą łopatkę i zagiętą rurkę, by wlot znajdował się dalej od mieszadła.

 
WYMIENNE WKŁADKI DO ZBIORNIKA
 
zbiornik-binks-akcesoia
 

Wkładki do zbiornika pozwalają zmniejszyć zużycie rozpuszczalnika i skrócić czas czyszczenia zbiornika. Wykonane są z mocnego, trwałego, szczelnego polietylenu i mogą być stosowane do wszystkich materiałów kompatybilnych.


PT-78-K10 Komplet 10 wkładek
PT-78-K60 Komplet 60 wkładek

 
SITA PROSPECTOR™ DO ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH 7,6 DM3
Sita Prospector™ umożliwiają usuwanie w ekonomiczny sposób materiałów obcych z farb, lakierów i innych materiałów powłokotwórczych.
 
zbiornik-binks-akcesoria
 

Średnica wewnętrzna - 8,75” (222,25 mm)
Średnica zewnętrzna - 10,625” (269,87 mm)
Wysokość/głębokość - 2,625” (66,67 mm)

Ilość w opakowaniu - 20

PTS-2Gal-K20-200.........200 mikronów(ok. 65 mesh)
PTS-2Gal-K20-400.........400 mikronów(ok. 37 mesh)
PTS-2Gal-K20-600.........600 mikronów(ok. 28 mesh)

 
 
 
 

pistolety ręczne BINKS pistolety automatyczne BINKS Akcesoria BINKS
 
BINKS AA4400M BINKS AA4400A FILTRY KARTONOWE ECO BINKS
BINKS A3500 i 7500 PITBULL BINKS MAG AA - AirCombi FILTRY KARTONOWE SPRAYBOOTH BINKS
BINKS Airless A75 BINKS 460 Zbiorniki ciśnieniowe BINKS
BINKS AA4000 AirCombi BINKS 550 ZESTAWY BINKS
AIRLESS 1 BINKS AG 363 series BINKS Akcesoria i produkty BHP
BINKS HAP 50 Airless   Siłowniki i Wyciskarki BINKS
BINKS MACH-1PCX   Elektroniczy system mieszający 2K - BINKS
BINKS-2001VT   Wyposażenie do systemów cyrkulacji farb BINKS
BINKS-2100VT   Pompy SMART BINKS
    Pompy transferowe BINKS
    Akcesoria do pomp MX BINKS
     
  Pompy Maple BINKS
  części do urządzeń BINKS  
   
Dystrybucja urządzeń lakierniczych firmy BINKS


 
binks logo fb-carlisle